Aardbeving Nepal en advies donaties

28 april 2015

Dankaan de vrienden en belangstellenden, die meteen na de trieste ramp vroegen ofer iemand voor onze  stichting toevallig in Nepal was en/of we nieuwshadden over de mensen die wij daar kennen en onze projecten en hoe ze konden helpen. Inmiddels ontvingen wij berichten van vrijwel alle contactpersonen en vrienden rond onze projecten inKathmandu, Tukuche (Mustang), Maina Pokhari (Dolakha), Nalang (Dhading) en Mude(Oost Nepal) dat men 'safe' was, maar de situatie rondom het epicentrum isverschrikkelijk. Omdat de aardbeving overdag plaats vond en de dorpelingen ophet land werkten, zijn er relatief gezien weinig doden. Maar vele belangrijkewegen van en naar Kathmandu zijn versperd door landverschuivingen. Bovendienregent het daar nu onophoudelijk. In het ernstig getroffen gebied in Dhading(zie kaartje hieronder), waar wij in Nalang tandheelkundige en hygiënische zorgop poten zetten, is 90% van de infrastructuur beschadigd. 

 versperde weg

storm en puin

 Ook vroegen de mensen ons om adviesover een financiële bijdrage voor Nepal, dan wel of ze aan onze stichtingkunnen doneren. Het staat iedereen uiteraardgeheel vrij als je wat voor Nepal wil doen, te doneren op giro 555, of, lievernog, op 4054 van 'Artsen zonder grenzen' (die zich concentreert op medischehulp en goederen voor o.a. de zwaar getroffen regio Ghorka). Zelf zijn wij nauwbetrokken cq dankzij sateliettelefoonberichten (mobieltjes doen het niet meerop het platteland) op de hoogte van kleinschalige noodhulpverlening vanbetrouwbare, lokale partners, die de handen in een slaan om tezorgen dat zorgverleners met tenten, dekens, medicijnen, voedsel en water bijdiverse dorpsgebieden in de districten Chitawan en Dhading (in het roodgekleurde 'severe' deel op de map) terecht komen. Dit zijn dus g��n nieuwe lokale organisaties. Wij melden dit nadrukkelijk omdat de overheid in Nepal de banken opdracht heeft gegeven dat gelden vanuit het buitenland naar nieuw opgerichte hulporganisaties, automatisch naar het nationale fonds van de regering doorgesluisd moeten worden, naar men zegt om misbruik te voorkomen, maar de overheid is niet de meest logische partner voor vele lokale kleinschalige hulporganisaties die vooral voor kastelozen aan het werk zijn. Wij hebben goed contact met onze partners, ook Nederlanders, die daar woonachtig zijn, vaak uit idealistische motieven handelen en bekend zijn met de lokale situatie. 

Wanneer u besluit een bedrag oponze rekening van Stichting Dhampus NL 78 TRIO 0786 7168 43 testorten, onder vermelding 'ramp Nepal', garanderen wij dat dit geh��l -wij kennen geen 'overhead' - besteed zal worden aan urgente noodhulpverlening en wederopbouw via ons netwerk in Nepal. In oktober gaan wij weer met een team naar Nepal  om zomogelijk/zo nodig extra hulp te bieden in dorpen, waar wij rechtstreeks ofzijdelings medisch/tandheelkundig bij betrokken zijn, in samenwerking metpartnerorganisaties in Nederland en Nepal. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichtenop deze website.

 
Namens het bestuur en medewerkers vanStichting Dhampus te Nijmegen,

Joost van Vlijmen en Patty Voorsmit.


Stichting Dhampus heeft eenANBI-status.

getroffen gebied